PSICO CAT: TRASTORNS D'ANSIETAT

Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. 

FÒBIA ESPECÍFICA 

Ansietat clínicament significativa davant de determinats objectius o situacions, provocant reaccions d'evitació. 

Models explicatius:
 • Teories de l'aprenentatge: Hi ha 3 mecanismes per adquirir-les:
  • Condicionament clàssic; experiència desgradable anterior. 
  • Observació: observació de models que emeten aquesta resposta. 
  • Instrucció o informació verbal: s'ha rebut informació sobre la qualitat nociva de l'estímul fòbic. 
 • Models no associatius: hi ha fòbies que responen a predisposicions innates i universals. Por a estímuls de risc com per exemple les altures, animals perillos, etc. 

FÒBIA SOCIAL

Es caracteritza per una por irracional i persistent davant de determinades situacions socials amb un comportament d'evitació. Són rellevants els factors socials i les cognicions associades a aquest factors de forma que per condicionament a l'experiència social traumàtica i a un possible dèficit d'habilitats socials i cognicions negatives evita les situacions socials. 

Models explicatius:
 • Teories aprenentatge per observació: condicionament en resposta a una experiència traumàtica. Observació d'altres persones que es preocupen excessivament en situacions socials, dèficit d'habilitats socials.
 • Teoria cognitiva: creença que no es tenen habilitats socials. 

  • Estil educatiu parental: actituds crítiques, no afectuoses, hmiliantats creen hipersensibilitat a ser avaluat i por a ser jutjat. Actituds sobreprotectores interfereixen en autosuficiència i adquisió de competència social. 

  TRASTORN DE PÀNIC

  Simptomes fisiològics intensos com manca d'alè o palpitacions, generalment acompanyat de por intensa, sensació de mort, por de perdre el control, interpretacions nocives/negatives. Si aquestes situacions es donen en espais oberts pot donar-se la situació d'evitació d'aquests espais. A més la preocupació persisteix independentment que hi hagi o no persones davant, més aviat seria el contrari ja que el fet que hi hagi més gent pot facilitar el trobar ajuda. 

  Models explicatius:
  • Teories cognitives: Estímul (respon) ansietat (causa) Hiperventilació (genera) sensacions corporals desagradables (se'n fa una) interpretació (que causa) més ansietat. 

  TAG. TRASTORN D'ANSIETAT GENERALITZADA 

  Preocupacions no realistes o excessives entorn múltiples àmbits de la vida. Sol donar-se tensió motriu, hiperactivitat repetitiva i vigilància. 

  Models explicatius:
  • Model metacognitiu: Hi ha dos tipus de preocupació:
   • Preocupació pels aspectes no cognitius (físics).
   • Preocupació pels propis pensaments (metapreocupació). 
  • Hi ha la creença que preocupar-se pels aspectes interns no cognitius ajudarà a trobar possibles solucions a l'amenaça. També hi ha la creença que preocupar-se pot donar lloc a perdre el control, tenir un atac de nervis, etc (és la metapreocupació). 

  TEPT. TRASTORN PER ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC 

  Trastorn d'ansietat que requereix la presència d'un esdeveniment traumàtic identificable. És dóna re-experimentació, símptomes d'hiperactivació o comportaments d'evitació. 

  Models explicatius:
  • Teories cognitives: explica perquè davant d'una mateixa experiència traumàtica hi ha persones que desenvolupen TEPT i persones que superen el xoc inicial. Sembla ser que quan es cronofica és per:
   • Com la persona avalua l'esdeveniment traumàtic i les seves seqüeles: teideix a sobregeneralitzar en el temps i en l'espai.
   • La manera com es guarda a la memòria: l'experiència és emmagatzemada com un record poc integrat en el conjunt de les experiències i es activat per qualsevol estímul (una olor, cançó, etc.). 
   • L'estratègia que utilitza per controlar pensaments instrusius i símptomes: estratègies inadequades que el que fan és intensificar els símptomes, tenir sempre la ment ocupada, evitació. 
  TOC. TRASTORN OBSESSIU - COMPULSIU 

  Trastorn d'ansietat caracteritzat per la presència d'obsessions que causen malestar i de vegades compulsions per neutralitzar l'esmentada ansietat. 

  Models explicatius:
  • Teories conductuals: són teories que es mostren insuficients per explicar el trastorn. Proposa que determinants objectius o pensaments s'accocien per condicionament a un estímul causant ansietat i es converteixen en obsessions. Les compulsions són intents per evitar l'ansietat. 
  • Teories cognitives: el que s'ha d'analitzar no són les característiques dels pensaments instrusius sinó la manera com aquests són interpretats, el significat que se'ls hi dóna. Hi ha un sistema de creences après a partir d'experiències passades: creences sobre responsabilitat, sobre conseqüències dels pensaments o sobre conseqüències d'un esdeveniment negatiu. 
  Aquesta manera d'interpretar els pensaments intrusius comporta:
  • Estat emocional negatiu: ansietat, culpa, depressió, etc. 
  • Necessitat d'evitar els pensaments o neutralitzar el mal que pot succeir. 

  Instruments d'avaluació de l'ansietat:
  • HARS (Escala Ansietat de Hamilton)No és per diagnosticar. Avalua la intensitat de l'ansietat i els canvis al llarg de diverses sessions clíniques. Serveix per ajustar el tractament i valorar l'eficàcia. 
  • STAI (Qüestionari sobre ansietat estat-tret): Ansietat - Estat: avalua estat emocional transitori, Ansietat - Tret: avalua la propensió a avaluar les situacions com amenaçadores. Diferència entre ansietat davant de situacions particulats de l'ansietat habitual del subjecte. 
  • BAI (Inventari d'ansietat de Beck): diferencia ansietat de depressió, avalua la severitat dels símptomes. 
  • ISRA (Inventari situacins respostes d'ansietat: Pre-post tractament. Avalua tret d'ansietat geberal, Avalua els tres sistemes de resposta (motor, fisiològic i cognitiu). 

  Resultado de imagen de ansiedad

  Comentarios